Conversor de nombres romans

Numeració romana segons la Viquipèdia:

El sistema de numeració romana s’utilitza encara avui en determinats aspectes de la vida quotidiana.

El sistema de símbols per a representar els nombres creat pels romans va tenir el mèrit de ser capaç d’expressar tots els nombres de l’1 a l’1000000 utilitzant només set lletres: I per l’1, V pel 5, X pel 10, L pel 50, C pel 100, D pel 500 i M pel 1000.

En aquest sistema, per obtenir el nombre representat, se sumen el valor dels símbols, excepte els símbols situats a l’esquerra d’un símbol de valor més gran, que es resten. A més, no es posen més de tres símbols iguals seguits, i en posició de restar només es fan servir els símbols que representem potències de deu (I, X, C).